Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy szpitala geriatrycznego w Wieliczce

podpisanie listu intencyjnego budowa szpitala geriatrycznego w Wieliczce Artur Kozioł
W dniu 28 października 2021 r. w Krakowie, w obecności dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcina Jędrychowskiego oraz prof. dr hab. Jerzego Wordliczka Pełnomocnika Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. Collegium Medicum – w imieniu Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, podpisaliśmy List Intencyjny dotyczący wyrażenia woli współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w Wieliczce.
Strony wyraziły wolę współpracy w zakresie:
  1. Budowy i utworzenia na terenie Miasta Wieliczka Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów.
  2. Pozyskiwania partnerów dla realizacji w/w celu, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
  3. Podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej dla realizacji celu.
  4. Wymiany informacji dot. działań zmierzających do realizacji budowy Szpitala Geriatrycznego z Centrum Dydaktycznym dla Studentów, organizacji spotkań, narad, konferencji, opartych o posiadany potencjał kadrowy Stron dla osiągnięcia celu objętego listem intencyjnym.
Gmina Wieliczka – w myśl porozumienia – deklaruje pozyskanie, a następnie przekazanie odpowiedniego terenu pod budowę Szpitala Geriatrycznego z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w granicach Miasta Wieliczka i po uzyskaniu prawem wymaganych uchwał Rady Miejskiej w Wieliczce. Deklaruje również uzbrojenie terenu pod budowę Szpitala Geriatrycznego i Centrum Dydaktycznego dla Studentów oraz zapewnienie rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.
Ze strony Uniwersytetu i Szpitala została złożona deklaracja udzielania wskazówek, konsultacji i innej możliwej pomocy dla realizacji celu określonego w Liście Intencyjnym. Uniwersytet Jagielloński deklaruje również wolę współpracy w zakresie wykorzystania nowo wybudowanego obiektu Szpitala Geriatrycznego do realizacji celów statutowych, w szczególności kształcenia studentów w dziedzinie nauk medycznych w ramach Centrum Dydaktycznego oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.
Szpital Uniwersytecki dysponujący nową siedzibą w Krakowie Prokocimiu – dzielnicy sąsiadującej z Gminą Wieliczka, mając na uwadze perspektywę dalszego rozwoju deklaruje wolę współpracy, umożliwiającej prowadzenie Szpitala Geriatrycznego i udzielanie w nim świadczeń zdrowotnych, a także realizowanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Budowa Szpitala Geriatrycznego z Przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla Studentów w Wieliczce jest niezwykle oczekiwana, bowiem od wielu lat obserwuje się dynamiczny wzrost liczby mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, przy czym znacząco wzrasta również liczba osób starszych, czego naturalną konsekwencją jest potrzeba pełnego i coraz lepszego zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, w tym także opieki szpitalnej dla tej grupy mieszkańców. Na terenie Miasta i Gminy nie ma żadnego szpitala, który mógłby udzielać świadczeń opieki zdrowotnej dla seniorów. Współpraca Miasta i Gminy Wieliczka z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szpitalem Uniwersyteckim jest niezbędna dla osiągnięcia zamierzonego celu, gdyż Uniwersytet prowadzi kształcenie studentów oraz posiada wiedzę i doświadczenie w organizacji szkoły wyższej oraz tworzeniu i nadzorowaniu podmiotu leczniczego. Natomiast Szpital jest merytorycznie przygotowany, ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szpitala oraz udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.