Walka o pieniądze dla mieszkańców trwa

Wieliczka przyłącza się do apelu samorządowców z całej Polski, o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto i Gmina Wieliczka przedstawiło projekty w różnych obszarach, które pozwoliłyby po okresie pandemii podnieść sferę usług społecznych.
Najważniejsze dla naszego samorządu jest wzmocnienie opieki medycznej dla mieszańców poprzez budowę szpitala i rozbudowę ośrodka zdrowia. Kolejny istotny obszar, to gospodarka i dalsza rozbudowa Wielickiej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu byłoby możliwe stworzenie tysięcy miejsc pracy.
Co ważne, środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy są konieczne dla wzmocnienia zadań oświatowych realizowanych przez wielicki samorząd; co roku przybywa w Mieście i Gminie Wieliczka około tysiąca mieszkańców, w związku z tym jest potrzeba zapewnienia dzieciom i młodzieży miejsc w szkołach i przedszkolach. Przy wsparciu finansowym z KPO możliwe byłoby przyspieszenie tak wielu potrzebnych inwestycji w tym zakresie.
Czas ucieka, a bierność działań rządu w kwestii uruchomienia środków z KPO silnie odbija się na budżetach samorządów, pozbawiając miasta i gminy możliwości realizacji strategicznych dla rozwoju mieszkańców inwestycji.

 

List intencyjny ws. organizacji konferencji „samorząd 6.0.”

miedzynarodowa-konferencja-Samorzad-6.0.-rozwoj-spoleczny-uslugi-gospodarcze-nowoczesne-finanse-Artur_Koziol-Stanislaw_Mazur
W poniedziałek, 9 stycznia, podpisałem list intencyjny, na mocy którego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Miasto i Gmina Wieliczka podejmą współpracę przy organizacji międzynarodowej Konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse”, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2023 roku w Wieliczce. Porozumienie zostało podpisane prze zemnie osobiście oraz prof. dr hab. Stanisława Mazura – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zgodnie z zapisami listu Uniwersytet oferuje wsparcie merytoryczne przy ustaleniu programu oraz realizacji paneli dyskusyjnych podczas Konferencji naukowej, której organizatorem pozostaje Miasto i Gmina Wieliczka.
„Cieszę się, że jako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozwijamy i pogłębiamy współpracę nie tylko z sektorem biznesowym, ale także samorządem lokalnym, czego doskonałym przykładem jest podpisane dziś porozumienie. Miasto i Gmina Wieliczka to piękne miejsce z olbrzymim potencjałem. Jestem pewien, że zainicjowana dziś współpraca będzie kontynuowana, przynosząc kolejne godne uwagi inicjatywy” – podkreślił Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Stanisław Mazur.
Osobiście dodałem, że… „Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy – dotyczące wspólnej organizacji kolejnej konferencji w czerwcu 2023 roku, to bardzo istotny moment z punktu widzenia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i samorządu. To również kolejny krok zacieśniający współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym, a Miastem Wieliczka, które zawsze w swojej historii budowało i wspierało ośrodki uniwersyteckie, wypełniając bardzo ważne powinności wobec świata nauki i wobec studentów.
Gdy mówimy o przyszłości samorządu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, należy pamiętać, o jego istocie i funkcji w ostatnich trzech dekadach – sprawnym zarządzaniu i organizowaniu życia wspólnot lokalnych miast i gmin. Budowanie samorządu, silnego przedstawicielstwa mieszkańców ugruntowało podstawy silnego demokratycznego kraju. Międzynarodowa Konferencja pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse” będzie wzmocnieniem procesu budowania wspólnot samorządowych poprzez obecność przedstawicieli świata nauki, izb gospodarczych oraz reprezentantów samorządów terytorialnych” – zaznaczyłem.
Warto dodać, iż prof. dr hab. Stanisław Mazur był gościem i prelegentem podczas Międzynarodowej Konferencji pn. Ekonomia – Finanse – Zarządzanie, która odbyła się w Wieliczce w minionym roku.
W spotkaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie udział wzięli: Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK, prof. dr hab. Bernard Ziębicki, Agnieszka Szczepaniak zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Magdalena Golonka – dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej.