Odnowienie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce

Odnowiony budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce - Artur Kozioł

Miło mi poinformować, że po wakacyjnej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce będą mogli rozpoczną naukę w odnowionym budynku szkolnym.

W trakcie wakacji  przeprowadzone zostały prace budowlano-montażowe zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 20 w Wieliczce, w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Główny zakres robót budowlanych w ramach tej inwestycji obejmował m.in.: wykonanie niezbędnych izolacji ścian, stropodachu oraz posadzek; modernizację stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników higrosterowanych; wymianę okien zewnętrznych poddasza; modernizację i regulację hydrauliczną instalacji c.o. oraz wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej z zastosowaniem powłoki ceramicznej z efektem endotermicznym.

Inwestycja ta dobiega końca i w efekcie pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku edukacyjnego a tym samym warunków, w których przebywają uczniowie i nauczyciele szkoły.