Wyjątkowy wieczór w Wielickiej Mediatece

W przededniu organizowanej przez Miasto i Gminę WieliczkaMiędzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny – Usługi gospodarcze – Nowoczesne finanse” w Wielickiej Mediatece odbył się koncert, podczas którego Burmistrz Wieliczki wręczył Medale Dobroci – samorządowe wyróżnienie, które jest formą podziękowania za wielkie serce i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Zgromadzeni gości wspólnie zsadzili również „Dąb Pokoju” przed Wielicką Mediateką jako wyraz solidarności i pokoju, poszanowania praw człowieka, wolności i demokracji.
NADANIE TYTUŁU PROFESORA
Podczas inauguracji uroczystego koncertu prezydent Ukraińskiej Akademii Technologicznej – Igor Iwanowicz Połownikow przyznał burmistrzowi Wieliczki Arturowi Koziołowi tytuł profesora uczelni. W ten sposób gospodarz solnego miasta uhonorowany został za współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.
Ukraińska Akademia Technologiczna jest instytucją zrzeszającą ukraińskich uczonych z różnych dziedzin, w tym inżynierów i ekonomistów, przedstawicieli wyższych uczelni, szefów przedsiębiorstw i firm, instytucji badawczych, a także członków rządu i ministerstw. W szeregi UAT przyjęci zostali między innymi: prorektor Politechniki Łódzkiej, rektor Uniwersytetu Magdeburskiego, wiceprezydent RP, przedstawiciele przemysłu z Niemiec, Francji czy USA.
Celem powstałej w 1992 Akademii jest rozwój potencjału naukowego, kładącego fundament pod budowę nowoczesnej gospodarki Ukrainy. Instytucja skupia się na promowaniu rozwoju i wdrażaniu nowych zaawansowanych technologii, zwiększaniu wydajności produkcji, rozwoju edukacji, medycyny poprzez współpracę pomiędzy sektorem naukowym i gospodarczym.
Na scenie Wielickiej Mediateki w koncercie zatytułowanym „Blask opery i czar operetki”. wystąpiła solistka Opery Krakowskiej i równocześnie profesor Akademii Muzycznej – Katarzyna Oleś – Blacha, a towarzyszył jej utalentowany Adrian Domarecki. Mieszkająca w wielickiej gminie śpiewaczka jest jedną z najbardziej utytułowanych artystek krakowskiej sceny muzycznej. Jej dorobek zawiera najsławniejsze role operowe: Królową Nocy z „Czarodziejskiego Fletu” Mozarta, Leonorę z „Trubadurów” Verdiego czy Musettę z „Cyganerii” Pucciniego. Towarzyszący jej na scenie młody tenor jest jednym z najbardziej obiecujących krakowskich artystów młodego pokolenia, aktualnie występującym jako solista na deskach opery w Magdeburgu. Ciekawostką może być fakt, iż studiował on śpiew w klasie swojej dzisiejszej muzycznej partnerki. Artystom na scenie towarzyszył kwintet smyczkowy ARSO Ensemble, tworzony przez muzyków Orkiestry Filharmonii Karpackiej w Rzeszowie.
MEDALE DOBROCI
Podczas uroczystego koncertu w Wielickiej Mediatece Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wręczył Medale Dobroci – samorządowe wyróżnienia za pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.Wyróżnienia trafiły do rąk przedstawicieli partnerskich samorządów oraz instytucji, których różne obszary działalności łączy jeden rdzeń – pomoc potrzebującym i wspieranie rozwoju na rzecz lepszej jakości życia mieszkańców.
Wśród uhonorowanych znaleźli się: Miasta Partnerskie: Bergkamen, Fano, Saint-Andre – za wieloletnią współpracę i wsparcie mieszkańców, a także działania mające na celu pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie; Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wieliczka – za całokształt pełnionej służby dla społeczności Miasta i Gminy Wieliczka, a w sposób szczególny za pomoc przy organizacji wielu inicjatyw w tym pełnienie warty honorowej podczas uroczystości patriotycznych; Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Medyczna – za bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi i pomoc medyczną udzielaną w sytuacji pandemii i wojny w Ukrainie; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – za wsparcie osób starszych, chorych i potrzebujących poprzez liczne akcje charytatywne, organizację zbiórek żywności, a także bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania, skierowane do osób starszych samotnych potrzebujących; Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju – za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, którego celem do poprawy dobrobytu wspólnot obywateli oraz rozwoju potencjału każdego z mieszkańców.
Instytut Zaawansowanych Badań i Współpracy – za działalność w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, która daje możliwość poprawy jakość życia mieszkańców; Parafia Grabie – za otwartość i dotychczasową pomoc dla mieszkańców Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu, gdzie obecnie przebywa blisko 300 uchodźców – głownie kobiet i dzieci; Ukraińska Akademia Technologiczna – za działania na rzecz rozwoju społecznego i wzmacniania krajowego potencjału naukowo – technicznego; Miasto Baryszewka – za organizację pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy z terenów objętych działaniami zbrojnymi.

List intencyjny ws. organizacji konferencji „samorząd 6.0.”

miedzynarodowa-konferencja-Samorzad-6.0.-rozwoj-spoleczny-uslugi-gospodarcze-nowoczesne-finanse-Artur_Koziol-Stanislaw_Mazur
W poniedziałek, 9 stycznia, podpisałem list intencyjny, na mocy którego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Miasto i Gmina Wieliczka podejmą współpracę przy organizacji międzynarodowej Konferencji pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse”, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2023 roku w Wieliczce. Porozumienie zostało podpisane prze zemnie osobiście oraz prof. dr hab. Stanisława Mazura – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zgodnie z zapisami listu Uniwersytet oferuje wsparcie merytoryczne przy ustaleniu programu oraz realizacji paneli dyskusyjnych podczas Konferencji naukowej, której organizatorem pozostaje Miasto i Gmina Wieliczka.
„Cieszę się, że jako Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozwijamy i pogłębiamy współpracę nie tylko z sektorem biznesowym, ale także samorządem lokalnym, czego doskonałym przykładem jest podpisane dziś porozumienie. Miasto i Gmina Wieliczka to piękne miejsce z olbrzymim potencjałem. Jestem pewien, że zainicjowana dziś współpraca będzie kontynuowana, przynosząc kolejne godne uwagi inicjatywy” – podkreślił Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Stanisław Mazur.
Osobiście dodałem, że… „Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy – dotyczące wspólnej organizacji kolejnej konferencji w czerwcu 2023 roku, to bardzo istotny moment z punktu widzenia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i samorządu. To również kolejny krok zacieśniający współpracę pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym, a Miastem Wieliczka, które zawsze w swojej historii budowało i wspierało ośrodki uniwersyteckie, wypełniając bardzo ważne powinności wobec świata nauki i wobec studentów.
Gdy mówimy o przyszłości samorządu w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, należy pamiętać, o jego istocie i funkcji w ostatnich trzech dekadach – sprawnym zarządzaniu i organizowaniu życia wspólnot lokalnych miast i gmin. Budowanie samorządu, silnego przedstawicielstwa mieszkańców ugruntowało podstawy silnego demokratycznego kraju. Międzynarodowa Konferencja pn. „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny, Usługi gospodarcze, Nowoczesne finanse” będzie wzmocnieniem procesu budowania wspólnot samorządowych poprzez obecność przedstawicieli świata nauki, izb gospodarczych oraz reprezentantów samorządów terytorialnych” – zaznaczyłem.
Warto dodać, iż prof. dr hab. Stanisław Mazur był gościem i prelegentem podczas Międzynarodowej Konferencji pn. Ekonomia – Finanse – Zarządzanie, która odbyła się w Wieliczce w minionym roku.
W spotkaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie udział wzięli: Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK, prof. dr hab. Bernard Ziębicki, Agnieszka Szczepaniak zastępca Burmistrza ds. Społecznych, Magdalena Golonka – dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

Szpital uniwersytecki wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym dla studentów w Wieliczce

podpisanie porozumienia budowa szpitala uniwersyteckiego przychodni i centrum dydaktyczne dla studentow w Wieliczce
W Collegium Medicum w Krakowie 13 grudnia br. wraz z prof. Tomaszem Grodzickim – Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum podpisaliśmy porozumienie dotyczące budowy na terenie Wieliczki Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów.
Prorektor ds. Collegium Medicum UJ kilkukrotnie gościł w Wieliczce w ramach roboczych spotkań dotyczących rozbudowy obszaru medycznego w Wieliczce i deklarował chęć współpracy w tym obszarze. Podpisanie porozumienia to ważny krok zmierzający do finału wspólnych założeń, dokument konkretyzuje kierunki współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu szpitala wraz z przychodnią oraz centrum dydaktycznym w Wieliczce.
Przy podpisaniu tak ważnego porozumienia powstaje pytanie – w jaki sposób zrealizować tak strategiczny dla Wieliczki projekt. Możemy założyć, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać środki finansowe z Krajowego Programu Odbudowy, którego beneficjentem będzie Uniwersytet. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tak strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za ten ważny krok
Zważywszy, że: w dniu 21 października 2021 roku, Uniwersytet, Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Gmina Wieliczka podpisały List intencyjny – wyrażenie woli współpracy, którego przedmiotem były m. in. budowa i utworzenie na terenie Wieliczki Szpitala z przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla studentów, zachodzi potrzeba poczynienia dalszych kroków do osiągnięcia celów, w tym uszczegółowienia i konkretyzacji dalszych działań w ramach współpracy.
Niniejsze Porozumienie określa dalsze kierunki współpracy w zakresie budowy i utworzenia na terenie Miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów, w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji, dalszych etapów działań i deklarowanych zadań sygnatariuszy porozumienia.
Gmina po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską w Wieliczce, w drodze aktu notarialnego przekaże odpowiedni teren pod budowę Szpitala, przygotowując koncepcję uzbrojenia terenu w wodę, odprowadzania ścieków, gaz i energię elektryczną. Przygotuje również koncepcję rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.
Uniwersytet zobowiązuje się w terminie do 5 lat od przekazania przez Gminę terenu rozpocząć budowę Szpitala, podejmując wszelkie prace koncepcyjne i projektowe związane z uzyskaniem od właściwych organów stosownych pozwoleń, uzgodnień i opinii mających na celu budowę utworzenie na wskazanym terenie Miasta i Gminy Wieliczka – Szpitala jako jednostki organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W miesiącu styczniu Rada Miejska w Wieliczce będzie procedować dalsze kroki związane z realizacją przedsięwzięcia.