Największa inwestycja w Gminie Wieliczka

stacja uzdatniania wody w Wieliczce

157 985 293,26 mln zł na budowę nowoczesnej stacji uzdatniania wody i rozbudowę kanalizacji w Wieliczce.

„Mogę dziś przekazać Państwu jedną z najważniejszych informacji, pozyskaliśmy największą w historii dotację na rozbudowę kanalizacji w gminie Wieliczka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował nas o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania na budowę nowoczesnej stacji uzdatniania wody i rozbudowę kanalizacji. Dofinansowanie wyniesie 109 955 967,70, a cały projekt będzie kosztował 157 985 293,26. Jest to największa inwestycja w historii Wieliczki.”

W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Gmina Wieliczka w ramach projektu: BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE WIELICZKA – ETAP IV, zostaliśmy wpisani na podstawową listę rankingową projektów do otrzymania dofinansowania.

stacja uzdatniania wody w Wieliczce

Podstawowym celem II etapu budowy kanalizacji w gminie Wieliczka jest zniwelowanie niedoborów w istniejącym systemie wodno-kanalizacyjnym poprzez:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej o charakterze grawitacyjno-tłocznym w Gminie Wieliczka na terenie miejscowości: Wieliczce-Bogucice, Czarnochowice, Lednica Górna, Mietniów Sułków, Pawlikowice, Koźmice Wielkie, Golkowice, Podstolice, Sygneczów, Grabówki, Siercza, Rożnowa – 98,52 km;

– budowę stacji uzdatniania wody I w Wieliczce (360 m3/h) wraz z rurociągami wody (4,3 km) i studniami głębinowymi do zaopatrywania w wodę ok. 30 tys. osób.

W związku z budową rurociągów wody surowej i uzdatnionej w rejonie ul. Winnickiej, ul. Za torem przewiduje się:
– przebudowę uzbrojenia podziemnego, jak również wybudowana zostanie w tych ulicach poza kanalizacją sanitarną (1,25 km) również kanalizacja deszczowa (1,85 km),

– remont ujęcia wody podziemnej w Bieżanowie,

– budowę kanału deszczowego (0,14 km) oraz kanału sanitarnego (0,23 km) w centrum Wieliczki w tych samych ulicach,

– budowę stacji uzdatniania wody II wody podziemnej Węgrzce Wielkie o wydajności 108 m3/h, zaopatrującego w wodę ok. 8 tys. osób,

– budowę zbiorników wody „Sułków I i II” z hydroforniami,

– budowę sieci wodociągowych (4 km).

Gmina Wieliczka będzie właścicielem powstałych w trakcie realizacji projektu elementów majątku obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie, Lednica Górna, Sułków, Mietniów, Pawlikowice, Wieliczka Centrum, Czarnochowice, Rożnowa i Golkowice w Gminie Wieliczka.

Eksploatacją powyższego majątku będzie się zajmował Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Koszt całkowity: 157 985 293,26
Wnioskowane dofinansowanie: 109 955 967,70
Okres realizacji: do 2023 roku.

Przebudowa ulicy Czarnochowskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 964 w Pawlikowicach

Kontynuujemy przebudowę ulicy Czarnochowskiej w Wieliczce. Przebudowa obejmuje poszerzenie i budowę chodnika na odcinku od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 94.

Położona zostanie również nowa nawierzchnia asfaltowa. Jest to część inwestycji, w której kolejnym etapie przebudowana zostanie ulica Grottgera oraz fragment ulicy Piłsudskiego. Gmina Wieliczka na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości ponad 1 milon 600 tysięcy zlotych.

 

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce realizuje ponadto zadanie pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap I”.
W miejscowości Pawlikowice Budowa chodnika na odcinku 965 m realizowana jest w ramach zadań z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanych przez Województwo Małopolskie (tzw. Inicjatywy Samorządowe). Głównym zamierzeniem przedmiotowego zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu. Wartość zadania wynosi 1.332.512,45 zł.

Budować pokój na miłosierdziu

Spotkanie młodych Wspólnoty Sant' Egidio na Campus Misericordiae z Artur Kozioł i kard. Stanisław Dziwisz

W czwartek 21 wspólnie ze wspólnotą Sant’Egidio uczestniczyłem w konferencji „Młodzi Europejczycy dla Świata bez przemocy” a po niej wspólnie udaliśmy się na na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie posadziliśmy dąb Wspólnoty Sant’ Egidio i zapaliliśmy „światło pokoju”.

Tego dnia młodym, którzy do Wieliczki przyjechali z różnych stron Europy, towarzyszył kard. Stanisław Dziwisz. Przy dźwiękach Dzwonu Miłosierdzia przeprowadził ich przez ustawioną nieopodal Bramę Miłosierdzia.

– Przechodząc jedynie tą drogą możemy otworzyć wiele innych dróg pokoju – zauważył Alberto Quattrucci ze Wspólnoty Sant’Egidio.

Kard. Stanisław Dziwisz, zwracając się do młodych zauważył, że czwartkowe spotkanie w Brzegach było małą powtórką ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży. – Wtedy ludzie ze 185 krajów porozumiewali się ze sobą językiem ewangelicznym. Dzisiaj też łączy nas tu język miłości i przebaczenia – mówił kard. Dziwisz.

Poprosił też młodych, aby z tego miejsca wzięli iskrę miłosierdzia i ponieśli ją do swoich krajów, szczególnie do tych, w których panują walki i terroryzm. Nawiązując natomiast do słów papieża Franciszka, zachęcił, aby młodzi nie zatrzymywali się w swoich działaniach i głosili pokój. – Weźcie w swoje ręce przyszłość! – zachęcał.

Blisko 500 młodych osób z Europy Środkowej i Wschodniej przyjechało do Wieliczki na V Międzynarodowe spotkanie Wspólnoty Sant’Egidio. Uczestniczą tam w kongresie pod hasłem „A world without violence”. Jest to ich apel o świat bez przemocy.

– Dobrze, że tu przyjechali, żeby poprzez miłość, przebaczenie i życzliwość budować lepszy świat, bo to jest ich zadanie. Pokój buduje się dobrocią i miłosierdziem – zaznaczył kard. Stanisław Dziwisz.

 

Serdecznie dziękuję wspólnocie Sant’ Egidio … za zorganizowanie tego, jakże wartościowego i niezapomnianego spotkania młodych w Wieliczce. Obecność wspólnoty Sant’Egidio to wielkie wyróżnienie dla Miasta Wieliczka i jego mieszkańców. Jej członkowie robią wiele dla pokoju na świecie, negocjując rozejmy m.in. w różnych zakątkach Afryki i opiekując się ludźmi ubogimi. – Jestem szczęśliwy, że wybrali właśnie Wieliczkę i mam nadzieję, że nie są tutaj ostatni raz.