Podpisanie umowy na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieliczka

budowa kanalizacji w gminie wielicka - etap IV

W dniu 30 października 2019 r. wraz z prezesem firmy FHU INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna  podpisaliśmy umowę dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Siercza, Grabówki, Sygneczów oraz Podstolice i Koźmice Wielkie (do rzeki Wilgi).

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Zadanie 1.   Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów oraz Podstolice i Koźmice Wielkie (do Wilgi) w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV.

Zakres inwestycji:
– Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł:      27 994 mb.
– Kanalizacja sanitarna tłoczna o dł:                10 290 mb.
– Pompownie sieciowe: 7 szt.
– Studnie rewizyjne:   1 537 sztuk
– Wartość zadania:    41 328 000,00 zł
– Dofinansowanie PO IiŚ:   28 560 000,00 zł

W zakresie budowy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składającej się z kolektorów głównych z sięgaczami do posesji oraz kanałów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni ścieków.
Termin realizacji: do dnia 31 grudnia 2022 r.