Podpisanie umowy na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich

W dniu 1 października burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał umowę z wykonawcą na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Węgrzcach Wielkich. Wartość tej inwestycji to blisko 24 mln zł. Zakończenie prac planowane jest do końca października 2021 r.

Inwestycja ta to kolejny ważny krok w rozwoju gospodarczym Miasta i Gminy Wieliczka. Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej na obszarze Kokotów-Brzegi pokazała jak może gmina rozwijać się gospodarczo, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom i ważny dochód w budżecie gminy. Inwestycja w Węgrzcach Wielkich to drugi etap tworzenia Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, jednej z najnowocześniejszych stref w Polsce.


Celem projektu jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) w Wegrzcach Wielkich i stworzenie optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, poprawę stanu środowiska oraz dostępności komunikacyjnej poprzez uporządkowanie i włączenie do Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Działania te zmierzają w kierunku poprawy atrakcyjności terenu dla inwestorów co w efekcie przyniesie nowe miejsca pracy i rozwój ekonomiczny regionu.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT

Wykonawca: Firmą Handlowo Usługową INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, z siedzibą w Gdowie.